Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť

GASTROVIA group s.r.o.
Mládežnícka 2101/36
01701 Považská Bystrica
IČO: 46862714
IČ DPH: SK 2023611788

Miesto osobného odberu: GASTROVIA group s.r.o, Mládežnícka 2101/36, 01701 Považská Bystrica (budova Belgravia)
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.27049/R
Nákup v tomto internetovom obchode môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby pri dodržaní nasledovných podmienok:

Všeobecné obchodné podmienky

Webshop CHOC-O-LAIT.SK, ktorého súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GASTROVIA group s.r.o, IČO: 46862714 (ďalej len „VOP“) je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou GASTROVIA group, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“),ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzatvára na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy.

Objednávka a platobné podmienky

1. Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
– označenie predávajúceho – obchodnú firmu a sídlo, fakturačné údaje
− označenie kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
− kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, zmena cien vyhradená, množstvo požadovaných kusov produktov,
− vybraný spôsob platby,
− vybraný spôsob dodania tovaru, a adresa pre dodanie tovaru.

2. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Náklady na dodanie tovaru, dopravné k cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je  stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné neúčtuje.

Dodacie podmienky

1. Objednaný tovar je expedovaný do 3 dní od potvrdenia objednávky.
Možné spôsoby dodania tovaru:
− Kuriérska služba (na dobierku): tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 24 hodín od expedovania tovaru. Platba za dodaný tovar sa pri dobierke hradí priamo kuriérovi.
– Osobný odber: tovar je možné prevziať u predávajúceho na stredisku
– Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

2.  Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

3. Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.

4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.

5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru pred jeho doručením. Kupujúci zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ tieto náležitosti nie je možné splniť, informuje dodávateľa a dohodne sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určí náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Odstúpenie od zmluvy – storno objednávky

1. Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (internetový elektronický obchod),je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

2. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

3. Kupujúci vráti tovar na adresu predávajúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

3. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky  prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu  uzavretím kúpnej zmluvy.

V Považskej Bystrici, dňa 1.6.2016